Despre Islam

Octombrie 9, 2008

  1. Istoria Islamului

  2. Ce este Islamul?

  3. Despre Coran, şi despre învăţăturile şi practicile mahomedane

  4. Diferenţele majore între creştinism şi Islamism

1 ISTORIA ISLAMULUI

Islamismul, credinţa musulmanilor constituie o tendinţa dominantă în vieţile multor popoare din Orientul Mijlociu, vestul Asiei si nordul Africii. Impactul acestei credinţe asupra lumii este deosebit de mare. În lumea zilelor noastre, Islamismul este religia care înregistrează o rapidă creştere.

Oricât ar fi de popular şi oricât de repede s-ar răspândi Islamul, aşa cum vom vedea, el nu este de la Dumnezeu şi nu are o origine divină, în ciuda patimii cu care unii ar vrea să-l apere!

In analizarea mişcărilor religioase studierea trecutului istoric este aproape fără excepţie, revelatoare.

Citeste mai departe…

Anunțuri

Dumnezeu nu are nevoie de soţie pentru a avea un fiu

Iunie 10, 2008

Musulmanii am văzut că interpretează multe lucruri în formă materială. Un exemplu este raiul. Cei ce vor fi în rai vor avea acolo femei drept răsplată pentru că au crezut. Pînă cînd nu am văzut ce răsplată vor avea femeile pentru credinţa lor sau dacă vor avea în general. Nu vreau încă să-mi expun părerea la acest subiect. Un alt exemplu în care musulamanii văd totul din punct de vedere uman este următorul. Surat Al-‘An’Am versetul 100 spune:

Făcătorul cerurilor şi al pămîntului cum să aibă un fiu, neavînd soţie? El a făcut toate şi El toate le cunoaşte”.

O altă variantă a Coranului spune că Făcătorul desăvîrşit al cerurilor şi al pămîntului. Allah este Badi– Făcător desăvîrşit, dar nu poate avea un fiu fără soţie.

Evrei 1:3-5 „El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte, ajungînd cu atît mai pe sus de îngeri, cu cît a moştenit un Nume mult mai minunat decît al lor. Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: ,,Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut?” Şi iarăş: ,,Eu ‘i voi fi Tată, şi El ‘mi va fi Fiu?”

Evanghelia – Cuvîntul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu a născut pe Fiul Său şi sunt Una. Nu a fost necesar ca Dumnezeu să aibă soţie pentru ca să poată avea un fiu. Este adevărat că Isus a venit prin femeie, dar aceasta nu înseamnă că El pînă atunci n-a existat. Evanghelistul Luca spune următoarele despre vestirea naşterii lui Hristos: “ În luna a şasea, îngerul Gavril a fost trimes de Dumnezeu într’o cetate din Galilea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. ‘ngerul a intrat la ea, şi a zis: ,,Plecăciune, ţie, căreia ţi s’a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvîntată eşti tu între femei!” Turburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. ‘ngerul i-a zis: ,,Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Şi iată că vei rămînea însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea ‘nalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi ‘mpărăţia Lui nu va avea sfîrşit”. Maria a zis îngerului: ,,Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat?” ‘ngerul i-a răspuns: ,,Duhul Sfînt Se va pogorî peste tine, şi puterea Celui Prea ‘nalt te va umbri. De aceea Sfîntul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu”. Luke 1:26-35

Isus este Acel despre care Biblia spune: “Din El, prin El, şi pentru El sînt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin ”. Romani 11:36


Musulmanii şi Martorii lui Iehova sunt la fel

Mai 20, 2008

Este interesantă această afirmaţie, dar într-un fel este adevărată. Vă voi prezenta în continuare cîteva argumente care îi face la fel.

  1. Martorii ca şi musulmanii nu cred în Isus

Martorii lui Iehova vor spune că cred în Isus dar nu ca şi Unicul Dumnezeu adevărat. Ei vor spune că este doar Fiul lui Dumnezeu, dar neştiind ce înseamnă a fi Fiul lui Dumnezeu. Musulmanii cred că Isus este un prooroc de la Dumnezeu, dar nici decum Dumnezeu.

 

  1. Se tem de confruntări.

Într-unul din comentariile Coranului am găsit următoarea explicaţie: “ Dacă se află alături de acei care iau credinţa în derîdere, cei cu frica de Allah nu trebuie să se teamă, dar Allah le interzice să stea în compania acestora pentru ca sufletele celor mai slabi dintre ei să nu se la se influienţate”. Tot la fel şi Martorii lui Iehova nu vor sta la discuţii contradictorii pentru că nu le pot apăra şi pentru că ştiu că ceea ce spun ei este fără bază biblică. Ei vor fi gata să te înveţe chiar dacă ei înşişi nu prea ştiu multe, iar cînd va veni vorba despre contradicţii vor pleca şi vor refuza să discute mai departe.

 

  1. Îngerii

În credinţa musulmană un rol mare îl au îngerii. La fel şi pentru Martorii lui Iehova au mare importanţă avînd în vedere că ei îl consideră pe Isus ca fiind unul din îngerii lui Dumnezeu care împreună cu Dumnezeu a creat cerul şi pămîntul.

  1. Duhul Sfînt

Atît pentru musulmani cît şi pentru Martorii lui Iehova Duhul Sfînt nu este Dumnezeu şi cu totul altceva. Pentru Martorii lui Iehova Duhul Sfînt este o forţă a lui Dumnezeu, iar pentru musulmani este un înger.

Referitor la faptul dacă trebuie sau nu să discutăm despre credinţa pe care o avem Biblia spune următoarele:  Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blîndeţă şi teamă,  avînd un cuget curat; pentruca cei ce bîrfesc purtarea voastră bună în Hristos, să rămînă de ruşine tocmai în lucrurile în cari vă vorbesc de rău. 1 Petru 3:15-16   


Sfînta Treime şi musulmanii

Aprilie 10, 2008

În acest articol voi scrie despre neînţelegerea Treimei în care cred creştinii, dar pe care musulmanii nu o pot pricepe. Am mai scris un articol în care arăt depre înţelesul numelui ebraic Elohim al lui Dumnezeu şi care reprezintă pluralul. Numele Elohim este folosit întotdeauna cu verbe şi adjective la singular pentru a arăta ideia de Unul. Articolul îl puteţi citi aici…

Vă voi prezenta mai jos versetul 116 din Sura Mesei.

Şi dacă va zice Dumnezeu: „O, Isuse, fiul Mariei zis-ai cîndva oamenilor : „Luaţi-mă pe mine şi maică-mea ca doi dumnezei afară de Dumnezeu ?”. El va zice: „Mărire Ţie, nu mi se cuvine să zic ceva ce nu e adevărat; de aş fi zis-o, ai şti-o; Tu doar ştii ce este în sufletul meu, eu însă nu ştiu ce este în sufletul tău; în adevăr, Tu ştii cele ascunse”.

Reieşind din acest verset putem înţelege că musulmanii consideră Treimea: Tata, Mama şi Fiul, Tatăl fiind Dumnezeu, Mama- Marie şi Fiul – Isus. Nu ştiu de unde este această interpretarea interesantă pe care o dau musulmanii, dar nu este adevărată. Biblia nu spune că Treimea ar fi aceste trei persoane pe care le-am menţionat mai sus.

Genesa 1:1-2 “La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pămîntul. Pămîntul era pustiu şi gol; peste faţa adîncului de ape era întunerec, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor”.

În acest verset vedem că se spune că Dumnezeu a făcut cerurile şi pămîntul. Numele lui Dumnezeu folosit aici este Elohim şi reprezintă pluralul. Mai vedem că Duhul lui Dumnezeu se mişca deasupra apelor. Pînă cînd vedem două persoane care participă la creaţie. Domnul Isus este deasemenea participant şi creator al tuturor lucrurilor.

Coloseni 1:15-17 El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întîi născut din toată zidirea. Pentrucă prin El au fost făcute toate lucrurile cari sînt în ceruri şi pe pămînt, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpîniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El”.

O primă dovadă din acest verset este că Isus are chipul Dumnezeului celui nevăzut sau are toate calităţile lui Dumnezeu. Atunci cînd priveşti în oglindă vezi doar chipul tău nu pe al altcuiva. Exact la fel este şi cu Isus: chipul lui Dumnezeu poate să-l aibă doar Dumnezeu. Însă vedem că această caracteristică îi este atribuită lui Isus, ceea ce înseamnă că Isus este Dumnezeu şi parte din Elohim.

Alt lucru este că prin El şi pentru El au fost făcute toate lucrurile de pe pămînt. El este sursa sau Cel care a creat aceste lucruri. El este mai înainte de toate lucrurile, şi aceasta nu înseamnă că întîi a fost făcut Isus şi apoi celelalte lucruri, ci faptul că El este înainte de toate, caracteristică pe care o are doar Dumnezeu. Toate lucrurile se ţin prin El sau aceasta înseamnă că El este sursa vieţii sau Cel de care depinde totul, adică Dumnezeu.


Cina cea de Taină

Martie 30, 2008

Acest articol este despre Cina Domnului descrisă în Biblie. Am început să scriu acest articol după ce am văzut interpretarea Cinei cea de Taină pe care Mohammed a interpretat-o în alt fel decît ceea ce spune Biblia. Să vedem mai întîi ceea ce spune Coranul despre acest subiect pentru ca mai apoi să vedem ce găsim în Biblie. În sura Mesei versetul 112 „ Atunci ziseră apostolii : „ O, Isuse, fiul Mariei, poate Domnul tău să ne trimită o masă din cer?” El le zise: „Temeţi-vă de Allah, dacă sînteţi credincioşi”. Versetele următoare spun că apostolii doreau ca să mănînce din acea masă pentru ca să creadă că Isus le-a vestit adevărul. Isus a cerut masa de la Allah ca să fie pentru ei o sărbătoare şi semn de la Allah. Allah le-a dat această masă, dar i-a atenţionat că dacă nu vor crede nici după aceasta îi va pedepsi cum n-a mai pedepsit nici o făptură.

Sura Mesei se numeşte aşa, după părerea explicatorilor din cauza acestei mese din cer descrise aici. Este evident că ceea ce se relatează aici este o descriere a evenimentelor biblice referitor la Cina cea de Taină. Ideia este că acolo ucenicii nu au cerut nici un semn pentru ca să creadă şi nici masă din cer ca să serbeze.

Vom vedea cum şi de ce a fost înfăptuită Cina cea de Taină:Matei 26:26-29 „Pe cînd mîncau ei, Isus a luat o pîne; şi după ce a binecuvîntat, a frînt-o, şi a dat-o ucenicilor, zicînd: ,,Luaţi, mîncaţi; acesta este trupul Meu. Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicînd: ,,Beţi toţi din el;  căci acesta este sîngele Meu, sîngele legămîntului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.  Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, pînă în ziua cînd îl voi bea cu voi nou în ‘mpărăţia Tatălui Meu.

Mulţi pot crede că această masă a însemnat faptul că Isus se desparte de ucenicii Săi şi a vrut să le slujească prin faptul că le-a spălat picioarele şi au stat mai apoi la masă. Pasajul care urmează se referă la ceea ce Isus ne-a spus să facem după moartea Lui. Este vorba despre Sfînta Împărtăşanie sau Cina Domnului.

1 Corinteni 11:23-34 “Căci am primit dela Domnul ce v’am învăţat; şi anume că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost vîndut, a luat o pîne.  Şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, a frînt-o, şi a zis: ,,Luaţi, mîncaţi; acesta este trupul Meu, care se frînge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul, şi a zis: ,,Acest pahar este legămîntul cel nou în sîngele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, oridecîte ori veţi bea din el. Pentrucă, oridecîteori mîncaţi din pînea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, pînă va veni El.  De aceea, oricine mănîncă pînea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sîngele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuş, şi aşa să mănînce din pînea aceasta şi să bea din paharul acesta. Căci cine mănîncă şi bea, îşi mănîncă şi bea osînda lui însuş, dacă nu deosebeşte trupul Domnului.  Din pricina aceasta sînt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi, şi nu puţini dorm.

În acest articol v-am prezentat ceea ce înseamnă Cina Domnului aşa cum este prezentată în Biblie ceea ce este complet diferit de ideia pe care am văzut-o în Coran precum că ucenicii ar fi cerut masa ca un semn şi ca o masă de sărbătoare.


Isus este Dumnezeu

Martie 25, 2008

În articolul anterior am scris despre faptul că musulmanii nu pot crede că Isus este Dumnezeu şi nu cred astfel în Sfînta Treime. Acest următor articol este iarăşi o dovadă că Isus este Dumnezeu.

 Versetele 109-110 din Sura Mesei spun următoarele:Şi va zice Allah: „ O, Isuse, fiul Mariei, adu-ţi aminte de harul Meu asupra ta şi asupra născătoarei tale, cînd te-am întărit cu Duhul Sfînt, să vorbeşti oamenilor din leagăn şi cînd vei fi bărbat în toată firea! Eu te-am învăţat scrierea, înţelepciunea, Tora şi Evanghelia. Iar tu ai plăsmuit din lut chipul unei păsări, cu voia Mea şi ai suflat asupra lui, s-a făcut pasăre cu voia Mea. Şi i-ai tămăduit cu îngăduinţa Mea pe cel orb şi pe cel lepros! Tu ai făcut morţii să vină la viaţă, cu îngăduinţa Mea. Şi i-am respins pe fiii lui Israel de la tine, cînd tu le-ai adus semne învederate. Iar aceia dintre ei care nu au crezut au zis: Aceasta nu este decît vrăjitorie limpede”.

În aceste versete Isus este redus la un simplu prooroc al lui Allah care a făcut doar ce a spus Allah. Aceste versete afirmă că Allah l-a învăţat pe Isus scrisul , înţelepciunea, Tora şi Evanghelia. Faptul că Isus a făcut chipul unei păsări se referă probabil la Duhul Sfînt care s-a arătat în chip de porumbel la botezul lui Isus. Aceste versete neglijează complet autoritatea lui Isus ca Dumnezeu, ceea ce nu este deloc adevărat.Vreau să privim în Biblie ca să vedem ce spune referitor la acest subiect. După cum am văzut din versetele respective Allah i-a dat lui Isus înţelepciunea ca unui om. Biblia spune că Isus Însuşi este înţelepciunea:

Proverbe 8:22-23 „Domnul m’a făcut cea dintîi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui.  Eu am fost aşezată din vecinicie, înainte de orice început, înainte de a fi pămîntul”. Isus este înţelepciunea şi este din veşnicii cu Dumnezeu ceea ce înseamnă că nu are început şi sfîrşit. Ca argument forte în favoarea acestui verset este Ioan 1:1-2  “La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu”. Acest verset l-am analizat în articolul anterior ca să arăt că Isus este Dumnezeu.

În versetele din Coran mai spune că Isus a făcut o pasăre ( Duhul Sfînt ) căreia i-a suflat viaţă. Nu era deloc necesar aceasta pentru că Duhul Sfînt era de la început pentru că este Dumnezeu. În Evanghelia sa Ioan spune următoarele despre Ioan Botezătorul şi mărturia făcută de el : Ioan 1:32-33 “Ioan a făcut următoarea mărturisire: ,,Am văzut Duhul pogorîndu-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El. Eu nu-L cunoşteam; dar Celce m’a trimes să botez cu apă, mi-a zis: ,Acela peste care vei vedea Duhul pogorîndu-Se şi oprindu-Se, este Celce botează cu Duhul Sfînt”.


Isus Hristos şi Dumnezeu sunt Una

Martie 14, 2008

Este complicat pentru musulmani să înţeleagă că Isus este Dumnezeu şi că este parte din Trinitate. De aceea aş vrea ca în acest veset să vă spun ceea ce zice Biblia despre dumnezeirea lui Isus Hristos. Dar înainte de a începe acestu subiect vreau să vă arăt care sunt versetule din Coran pe care vreau anume să le analizez. Este vorba despre versetul 76 din Sura Mesei: „ Necredincioşi sunt cei ce zic: „Dumnezeu e Mesia, fiul Mariei”. Doar a zis Mesia : „ O, copii ai lui Israel, slujiţi lui Dumnezeu, Domnul meu şi Domnului vostru; cei ce adaugă lîngă Dumnezeu încă altă fiinţă, pe acela îl opreşte Dumnezeu de la rai şi locuinţa lui va fi focul şi cei nelegiuiţi nu vor avea ajutor”.

Chiar următorul verset din Coran se referă de asemenea la Trinitate: „ Şi aceia sunt necredincioşi care zic „ Dumnezeu este al treilea, din trei”. Căci nu este Dumnezeu afară de unicul Dumnezeu, şi dacă nu se vor păzi să vorbească astfel, îi va atinge pe cei necredincioşi din ei o pedeapsă dureroasă ”.

Ceea ce este clar din acest verset este că musulmanii consideră că Allah nu poate fi parte din trei, adică pe lîngă El mai sunt doi. Deşi este cam dificil acest subiect cu privire la Trinitate totuşi voi încerca să explic acest lucru pe înţelesul tuturor. Ceia ce cred majoritatea creştinilor este că Dumnezeu Tatăl, Isus Hristos şi Duhul Sfînt sunt una.

Ioan 1:1-2   „La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu”.Să analizăm împreună aceste versete: este vorba despre Cuvînt care mai tîrziu vom vedea cine este. Se spune că la început era Cuvîntul. Toţi ştim că la început era Dumnezeu. Cuvîntul „început” vrea să arate de fapt că Cuvîntul era de la începutul începuturilor, adică nu are început. Acest Cuvînt era cu Dumnezeu ceea ce arată că era o persoană distinctă, dar în acelaşi timp este Dumnezeu. Mai departe Biblia repetă din nou acelaşi lucru că Cuvîntul era de la început cu Dumnezeu. Atunci cînd Biblia repetă ceva înseamnă că este foarte important.

În Genesa 1:1 scrie următoarele:  “La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pămîntul”. Cuvîntul ebraic pentru Dumnezeu din acest verset este: élöhîm pe care dicţionarul îl traduce ca: nume masculin plural absolut. În ebraică sunt singular, dual şi plural. Pluralul arată trei şi mai multe persoane. Deci Cineva din trei persoane a creat cerul şi pămîntul. Am folosit această explicaţie pentru a înţelege mai uşor Ioan 5:18  „Tocmai de aceea căutau şi mai mult Iudeii să-L omoare, nu numai fiindcă deslega ziua Sabatului, dar şi pentrucă zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, şi Se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu”.

Evreii cunoşteau foarte bine Thora şi era clar pentru ei cine era élöhîm deaceea cînd Isus a spus că este Fiul lui Dumnezeu ei au înţeles că El este de fapt Dumnezeu Însuşi.

Vă mai prezint încă un lucru care arată despre Trinitate. Genesa 1:26  „Apoi Dumnezeu a zis: ,,Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpînească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pămîntul şi peste toate tîrîtoarele cari se mişcă pe pămînt”.

Dumnezeu vorbeşte despre Sine la plural: să facem om după chipul Nostru. Este ceva interesant ca cineva să vorbească despre sine la plural. Se poate crede că este vorba despre o eroare gramaticală, însă în realitate este corect: Dumnezeu vorbeşte despre Sine la plural pentru că aşa şi este.Biblia întreagă ne arătă la faptul că Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfînt sunt una şi lucrarea lor este una. Dumnezeu nu este aşa cum a înţeles Mohamed o persoană din trei ci este Tatăl, Fiul şi Duhul Sfînt sunt una care au aceiaşi lucrare.